02 673 06 34

directie@wonderwoud.be

Schoolreglement BaO Wonderwoud

Welkom in onze school !

In bijlage vindt u het schoolreglement

 Dit reglement wordt bij de inschrijving ' voor kennismaking en akkoord voorgelegd aan de personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen. Bij de aanvang van élk nieuwe schooljaar  wordt de instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement ondertekend aan de klastitularis terugbezorgd.

Hierdoor bevestigt men de ontvangst van de wijziging in het algemeen schoolreglement alsook dat het gelezen en aanvaard werd en met de betrokken kinderen werd besproken.

 Het niet ondertekenen van het schoolreglement, of de wijzigingen, wordt aanzien als “niet akkoord gaan met…” en houdt in dat de inschrijving van uw kind ongedaan gemaakt wordt op 30 juni van het lopende schooljaar.

https://www.wonderwoud.be/images/Schoolreglement%202019-2020.pdf

https://www.wonderwoud.be/images/Bijlage%202%20schoolreglement%20infobrochure%20onderwijsregelgeving%20BaO.pdf

https://www.wonderwoud.be/images/Engagementverklaring%20van%20het%20katholiek%20onderwijs%20'samen%20werken%20aan%20katholieke%20dialoogscholen'.pdf